Paskolos kredito unijoje išdavimo procesas

Klientas, norėdamas gauti paskolą iš pasirinktos kredito unijos, privalo praeiti ilgą paskolos išdavimo procesą.

I.  Pirmasis etapas, kurį privalo klientas atlikti, tai paraiška paskolai gauti, ji yra užpildoma pagal atitinkamus reikalavimus. Unijoje dirbantis žmogus (dažniausiai tai yra administratorius) yra atsakingas už tai, kad kiekvienos paraiškos dėl paskolos forma būtų tinkamai užpildyta. Į forma surašoma visa atitinkama informacija apie potencialų skolininką. Dėl to ji yra išsami ir tiksli. Paraiška dėl paskolos yra pagrindinis elementas unijos nario kartotekoje. Todėl pažymimas pareiškėjo adresas ir telefonas ir, laikui bėgant, jie yra atnaujinami.

Tuo atveju, jei skolininkas – unijos narys – negrąžina paskolos, informacija, surinkta ir užregistruota paraiškos blanke, yra pagrindinė priemonė išieškoti pinigus paprastąja arba teismine tvarka. Užpildyta paraiška paskolai gauti yra pirmas paskolos išdavimo proceso elementas.

Paraiškos paskolai gauti reikšmė. Paskolos paraiškoje užfiksuojama visa pagrindinė paskolos informacija, kuri yra reikalinga sprendimui dėl paskolos išdavimo. Paskolos prašymas taip pat yra turtingas kryžminio informacijos perdavimo šaltinis, kadangi apibūdina nario finansinę padėtį konkrečiu laikotarpiu. Tinkamai įvertinta ir apiforminta paskola – tai jau pusė sėkmingo darbo tikintis ją susigrąžinti, gera pradžia priklausys nuo to, kai bus  įvertinta  kredito unijos nario paraiška  dėl paskolos, ką pavyko sužinoti paraiškoje apie jo charakterį, sugebėjimus , užstato galimybes. Kredito industrijoje šie trys veiksniai dažnai yra apibūdinami kaip trys kriterijai, nuo kurių priklauso sprendimas teikti ar neteikti paskolą.

II. Antrasis etapas, tai pokalbis su paskolos prašytoju, kur paprastai vyksta unijos nariui užpildžius paraišką. Kai blankas užpildytas, pokalbio metu informacija patvirtinama ir išplečiama.

Pokalbio tikslai , tai suteikti informaciją bei gauti informaciją.

Etapai, kurie pereinami pokalbio metu :

-          supažindinamas narys su paskolos išdavimo procesu ir tuo, ko galima tikėtis
-          suderinama su nariui prašomos paskolos suma, palūkanų dydžiu, grąžinimo sąlygomis
-          patikrinama ar informacija atitinka pateiktąją prašymo formoje
-          išklausomi kokie yra nario poreikiai? Ar narys ima paskolą “pragyvenimui” ar kitiems tikslams
-          paaiškinama nariui, kadajis sužinos sprendimą dėl paskolos išdavimo.

Pasibaigus pokalbiui, kredito unija turi žinoti apie nario charakterį ir padėtį, įsipareigojimus, o taip pat kokį garantą (užstatą), jeigu toks reikalingas siūlo.

III. Trečiasis etapas tai paskolos analizė (skolininko būklės įvertinimas). Kredito analizė yra procesas, kurio metu priimamas sprendimas dėl paskolos suteikimo. Visa informacija surinkta iš pokalbio ir paskolos prašymo apie nario charakterį, finansines galimybes ir užstatą, sudarys pagrindą patvirtinant arba nepatvirtinant paskolą.

Mažoje, bet svarbioje paskolų analizės dalyje nagrinėjamas klausimas, ar siūloma paskola atitinka kredito unijos strategiją :ar suma neviršija ribos, ar užstatas atitinka priimtinumo standartus ir t.t.

Didžiąją dalį paskolos analizės sudaro sprendimai, ar narys ketina ir ar galės grąžinti paskolą pagal nurodytus terminus.

Dokumentai, kurie gali būti pareikalauti iš nario informacijos patikrinimui tai paso kopijos, komunalinių mokesčių atsiskaitymų knygelės, Sodros knygelės kopijos, pažymos iš darbovietės buhalterijos už per tris paskutinius mėnesius priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, nuosavybę įrodančių dokumentų :

Papildomi informacijos šaltiniai gali būti žinynai, telefonų knygos, informacija, gauta iš skolininką rekomenduoti galinčių žmonių, informacija, gauta iš darbovietės, kilnojamojo turto įsigijimo dokumentai ir pan.

Skolininko būklės įvertinimo tvarka:

Vadovaujantis “ Skolininko ir laiduotojo būklės įvertinimo metodika “, vertinant skolininką, svarbiausi yra šie keturi veiksniai :

-                                    Skolininko reputacija
-                                    Pajėgumas grąžinti paskolą
-                                    Užstatas
-                                    Ekonominės sąlygos ir aplinkybės (amžius, pajamos ir pan.)

Kiekvienas veiksnys vertinamas balais – penkių balų sistemoje. Vienas balas – geriausias įvertinimas, keturi balai – blogas įvertinimas.

Jei paskolos prašytojas gauna bent vieną neigiamą įvertinimą (keturis balus), paskolos išduoti negalima.

Reputacija. Kalbant apie pareiškėjo reputaciją, pirmiausia atsižvelgiama į jo sąžiningumą ir patikimumą. Beveik kiekvienas, kuris skolinasi pinigus, ketina juos grąžinti, bet ne kiekvienas turi tokį pat pareigos ir atsakomybės jausmą.

Nario sąžiningumą, pareigingumą, patikimumą, asmens reputaciją galima vertinti pagal tokius rodiklius: teistumas; laikas, kurį skolininkas išdirbo toje pačioje darbovietėje; laikas, kurį skolininkas gyvena toje pačioje gyvenamojoje vietoje, ir tai, ar skolininkas turi nuosavą gyvenamą butą (namą); kredito unijos valdymo organų patirtis bendraujant su šiuo kredito unijos nariu (drausmingas anksčiau suteiktų paskolų grąžinimas, kryptingas taupymas rodo gerą nario reputaciją);

Vertinant nario charakterį labai svarbi yra paskolos prašytojo veiklos kredito unijoje istorija. Ar jis praeityje turėjo paskolų? Kiek? Kokiam laikotarpiui? Ar laiku jas grąžindavo / Ar nebuvo atvejų, kad paskolos negrąžintų? Ar tvarkingai mokėdavo palūkanas?

Žiūrima, kaip asmuo grąžindavo paskolas praeityje. Žmonės, kurie anksčiau buvo paėmę didelias paskolas ilgesniam laikotarpiui ir laiku jas grąžino, ir ateityje atsakingai pažiūrės į eilinės įmokos grąžinimą. Nariai, kurių kredito istorija gera, turi pranašumų, kai yra svarstoma, ar suteikti paskolą.

Jeigu narys anksčiau niekad nesiskolindavo, tai indikatoriumi gali būti jo elgesys su pinigais.

-                      Ar narys yra turėjęs indėlių kredito unijoje. Kokiai sumai? Ar tai buvo terminuoti indėliai ar einamoji sąskaita? Ar narys nuolat taupo pinigus?
-                      Ar laiku sumoka žemės nuomą ir komunalines paslaugas?

Neigiama informacija negali būti prašymo automatiško atmetimo priežastimi. Gali būti paaiškinimas, kaip antai netikėta sąskaita už medicininį aptarnavimą ar kitus nenumatytus atvejus.

Problemos kurios susijusios su paskolos grąžinimu nebūtinai turi rodyti blogą skolininko charakterį, jos gali būti sunkaus laikotarpio pasekmė.

Kredito unijos tradiciškai vertina charakterį, pasitikėdamos narių garbingumu ir teisingumo supratimu. Daugeliu atveju priimamas teisingas sprendimas.Tačiau tiesa yra tai, kad narys, kuris neskuba paskolos grąžinti sukelia didelę riziką, nepriklausomai nuo jo pajamų ar pasiūlyto užstato.

Sugebėjimas grąžinti paskolą. Tai yra skolininko sugebėjimas grąžinti paskolą iš savo dabartinių ir būsimų pajamų. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į skolininko pajamų kiekį ir jų įsigijimo patikimumo laipsnį.

-                                    Ar skolininko pajamos pakankamos, kad galėtų padengti visas savo nuolatines išlaidas ir grąžinti paskolą?
-                                    Ar jo pajamos bus pakankamos ateityje?

Į šiuos klausimus padeda atsakyti paskolų likutis, darbo istorija ir verslo analizė. Ta paskolos suma, kurią skolininkas dabartiniu metu yra skolingas, taip pat yra svarbus faktorius, jeigu pastarasis jau pasiekė arba net viršijo savo potencialias galimybes grąžinti paskolą. Dauguma atvejų skolininko pajėgumą grąžinti paskolą rekomenduojama vertinti pagal įsiskolinimo koeficientą. Šis rodiklis apskaičiuojamas dalinant skolininko mėnesinio įsiskolinimo sumą iš grynųjų mėnesinių pajamų sumos

Mėnesinis įsiskolinimas – tai mėnesiniai mokėjimai, kurie bus (yra) atliekami grąžinant kredito unijos suteiktą paskolą ir mokant palūkanas, taip pat kitų negrąžintų paskolų ar kitų įsiskolinimų (išperkamosios nuomos ir pan.) mėnesiniai mokėjimai, o jeigu mokėjimai yra retesni – jų dalis, tenkanti vienam mėnesiui.

Grynosios mėnesinės pajamos (Pajamos minus išlaidos) yra skaičiuojamos taip: individualios įmonės pelnas (atskaičius mokesčius), pajamos iš ūkininkavimo, veiklos pagal patentą, skolininmui priklausančio turto nuomos ir pan.(atskaičius mokesčius), autorinis atlyginimas (atskaičius mokesčius), stipendija, pensija, pašalpos, dividendai, tantjemos, palūkanos, ir pan. Atėmus išlaidas maistui ir buities reikmėms, buto (namo) nuomą arba jo išlaikymo išlaidas, išlaidos komunalinėms ir ryšių paslaugoms, transportui, sveikatos priežiūrai, mokslui (skolininko ir jo išlaikytinių) ir panašūs mėnesiniai mokėjimai;

Kai skolininko pajamos ir išlaidos per metus labai svyruoja (pvz: Pajamos iš sezoninio darbo, dividendų sumos, gaunamos pasibaigus ūkiniams metams, sezoniškai padidėjančios išlaidos investicijoms į ūkį ir pan.), rekomenduojama skolos koeficientą skaičiuoti dalinant metinį įsiskolinimą iš metinių grynųjų pajamų. Kuo didesnės mėnesinės pajamos, tuo didesnė tikimybė gauti didesnę paskolą.

Koks koeficientas yra tinkamas išduoti paskolą?Kuo mažesnis skolos koeficientas, tuo geresnė skolininko finansinė padėtis. Kai skolininko skolos koeficientas peržengia 80 % ribą, jo pajėgumas grąžinti paskolą vertinamas kaip nepakankamas. Visiškai pakankamą pajėgumą grąžinti paskolą rodo 40 % ir mažesnis koeficientas.

Neverta skaičiuoti įsiskolonimo koeficiento, kai paskolos suma neviršija Lietuvos Respublikos vidutinio darbo užmokesčio.

Kuo mažesnis šis santykis, tuo geriau. Jeigu paskolos santykinis rodiklis, apskaičiuotas pagal aukščiau pateiktą formulę, yra didesnis nei 40 % , tai kredito unija paprastai tokių prašymų nenagrinėja. Išimtys gali būti taikomos dideles pajamas turintiems jos nariams, kadangi jų pragyvenimo išlaidos nesudaro tokios visų pajamų dalies, kaip mažas pajamas turinčių asmenų. Todėl pirmieji gali turėti daugiau lėšų paskolai grąžinti.

Kiekviena valdyba turi nustatyti savo standartus priimtinam paskolos santykiniam rodikliui. Kai kurios valdybos būna liberalesnės, o kai kurios konservatyvesnės. Bet kuriuo atveju valdybos požiūris ir standartai yra peržiūrimi, keičiantis ekonominėms sąlygoms.

Skolinti pinigus nariui, kuris neišgali jų grąžinti, yra žalinga ir jam ir unijai. Negalima leisti unijos nariui įbristi į skolas, kas galėtų jį priversti net iki finansinio bankroto ribos.

Laidavimas. Jeigu paskola garantuojama laidavimu, skolininko pajėgumas grąžinti paskolą įvertinus du pirminius faktorius bus pakankamai aukštas. Tačiau jei paskola užtikrinti laidavimu, šio veiksnio įvertinimas bus žemesnis, nei paskolą užtikrinus turto įkeitimu. Paskola neišduodama, jei aišku, kad paskolą turės grąžinti laiduotojas.

Kai paskola garantuojama laidavimu “ potencialus laiduotojas” yra vertinamas pagal tokius pačius kriterijus, kaip ir bet kuris prašantis paskolos narys. Laiduotojui taip pat pildomas skolininko būklės vertinimo lapas, vertinant laiduotojo reputaciją, pajėgumą grąžinti paskolą ir ekonomines sąlygas bei aplinkybes.

Garantija. Garantijos atveju taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir vertinant skolininką ir laiduotoją, tačiau, kadangi garantijos atveju skolininkas neša tik subsidiarinę atsakomybę, garantija nėra dažnai taikoma paskolų užtikrinimo unijose forma.

Turto įkeitimas. Tai tokia turto garantavimo forma, kuomet skolininkui negrąžinus paskolos turtas per antstolius yra parduodamas, siekiant padengti paskolą bei teismo išlaidas. Turto įkeitimas sumažina paskolos riziką dviem būdais :

-                      nenoras prarasti užstatytą daiktą sustiprina besiskolinančiojo įsipareigojimą grąžinti skolą
-                      nariui negrąžinus paskolos, kredito unija, antstoliams pardavus įkeistą turtą, gali padengti paskolos sumą ir su tuo susijusias išlaidas.

Kadangi paskolos įkeičiant turtą rizika mažesnė, paskolų komitetas gali palankiau žiūrėti į tokias paskolas. Visgi geras užstatas nepanaikina anksčiau sunkiai grąžintų paskolų kredito unijai ar nepajėgumo grąžinti paskolą. Įkeitimas nepaverčia blogos paskolos gera. Jeigu užstatomas daiktas paliekamas unijoje (žiedas, brangenybės ir kt.), jo įkeitimo nereikia įforminti pas notarą ir hipotekoje.

Įvertinant siūlomą įkeitimui turtą, patikrinama :

-                      Ar įkeičiamas daiktas tikrai priklauso prašančiam paskolos nariui (gali būti įkeičiamas ir ne skolininkui priklausantis turtas, gavus to turto savininko sutikimą)
-                      Ar skolininko nuosavybės dokumentai tinkamai apiforminti?
-                      Kokia yra užstatomo daikto realioji (rinkos vertė) ?
-                      Ar turtas yra tinkamas parduoti?
-                      Ar įkeičiamo daikto vertė yra pakankamai didelė, kad būtų galima kompensuoti nesumokėtos paskolos likutį, palūkanas ir apmokėti su įkeisto turto pardavimu susijusias išlaidas?
-                      Ar užstatomas daiktas amortizuojasi greičiau negu nesugrąžintas paskolos likutis?
-                      Ar užstatomi daiktai yra tinkamai apdrausti ir kredito unija yra pagrindinis naudos gavėjas?
-                      Ar turtas nėra dar kam nors įkeistas?
-                      Ar nebus sunkumų jį išvaržant (jei tai namas, ar jame negyvena invalidas arba mažamečiai vaikai) ?

Vertinant pagal paskolos užtikrintumo patikimumo laipsnį, geriausiai užtikrintos yra tos paskolos, kurios yra užtikrintos indėliais kredito unijoje.

Sąlygos ir aplinkybės, galinčios daryti įtaką paskolos grąžinimui. Vertinant skolininko būklę pagal šį kriterijų, atsižvelgiama į visos valstybės ekonominės raidos tendencijas, tiek į galimus ekonominių sąlygų pasikeitimus konkrečioje vietovėje ( pvz: Spartus naujų darbo vietų kūrimasis toje vietovėje – palanki aplinkybė), tiek į situacijos skolininko šeimoje pasikeitimus (ligos, išlaikytinių pagausėjimas ir pan.)

Paskola Internetu

Naujausi straipsniai: