Kredito unijų kreditingumas

Kredito unijų veikla, paslaugų palankumas klientams didino jų turtą, kreditingumo veiklos apimtis. Kredito unijų narių įnašai toliau buvo didinami Likvidumo palaikymo rezervas ir stabilizacijos fondas atitinkamai sudarė 1329000 Lt ir 366000 Lt. Iš viso Lietuvoje veikia 61 kredito unija, finansines ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 60 kredito unijų, kurios vienija daugiau nei 41000 narių.

Pasak Lietuvos banko, didėjantis kredito unijų narių skaičius turėjo įtakos kredito unijų veiklos plėtrai – augo visi pagrindiniai turto ir įsipareigojimų  straipsniai: turtas išaugo 9,5%, suteiktos paskolos padidėjo 8,4%, investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 7,2%, priimtini indėliai padidėjo 9,9%, kredito unijų pajinis kapitalas padidėjo 8,9%.

pajamų šaltinis buvo palūkanų pajamos, sudariusios 89,1% visų pajamų. Didžiausią išlaidų dalį sudarė palūkanų ir operacijų išlaidos, sudariusios atitinkamai 42,1% ir 41% visų išlaidų.

2004 metais visos kredito unijos peržengė 100 milijonų litų turto ribą, narių bendrija viršijo 30 tūkstančių narių skaičių. Šiais metais kredito unijos pradėjo teikti ilgalaikes būsto paskolas ir šių paskolų paklausa  labai didelė. Didesnis narių ratas, didesni aktyvai, leidžia visoms kredito unijoms vykdyti pagrindinę savo misiją, teikti maksimaliai naudingas paslaugas savo nariams, taip pat suteikti didesnes galimybes, kurti savo ir aplinkinių gerovę. Taip pat šiais metais vidutinė kredito unija turėjo 633 narius ir 2,355 mln. Litų aktyvus. Lietuvos vidutinė kredito unija buvo išdavusi 1,684 mln. Litų paskolų.

Galima daryti išvadą, kad šių įstaigų veikla turėjo didžiulę paklausą. Kredito unijos labai sėkmingai vykdė savo veiklą ir kaskart vis daugiau pritraukdavo naujų klijentų.

Kredito unijos užima santykinai nedidelę viso bankų turto dalį, tačiau kredito unijos aktyviai veikia aptarnaudamos vidutines ir mažas pajamas gaunančius klientus, smulkaus ir vidutinio verslo

įmones, suteikdamos trumpalaikius nedidelio dydžio kreditus. Tokiu būdu kredito unijos įgyja reikšmę atskiruose rinkos segmentuose. Vienas iš tokių segmentų – nedidelių sumų trumpalaikių paskolų segmentas. Vidutinė paskola kredito unijose 2002 03 31 sudarė 4800 Lt. Šiame kredito unijų mažų paskolų rinkos dalies įvertinime visos kredito unijų išduotos paskolos vertinamos iki 20000 Lt dydžio, kad kredito unijos užima nemažą dalį nedidelių paskolų rinkos, kuri gana sparčiai didėja.

Kredito unijos teikia trumpalaikes paskolas vartojimo, verslo, apyvartinių lėšų trūkumo padengimo, studijų, žemės ūkio reikmėms. Tokiu būdu kredito unijos konkuruoja su komerciniais bankais trumpalaikių vartotojiškų, investicinių ir apyvartinių lėšų paskolų segmentuose. Dėl ilgalaikių lėšų trūkumo kredito unijos negali pasiūlyti ilgalaikių būsto paskolų, kurių rinka šiuo metu sparčiai auga ir diktuoja paskolų palūkanų normas.

Savo klientams kredito unijos siūlo įvairias taupymo paslaugas – trumpalaikius ir ilgalaikius terminuotus indėlius, tikslinio taupymo, kaupiamuosius indėlius, vaiko sąskaitas. Pritraukdamos indėlius, kredito unijos konkuruoja palūkanų normomis, paprastai siūlydamos 0,5 – 1,5 proc. aukštesnes.

Naujausi straipsniai: